Kropsorienteret Psykoterapi

Min baggrund er et mangeårigt arbejde med kropsrelateret psykoterapi i København med en eksistentiel og humanistisk forståelsesramme. Teoretisk, metodisk og teknisk er arbejdsformen baseret på Bioenergetik (certificeret af IIBA) og Gestaltterapi.

Udgangspunktet for det terapeutiske arbejde tages i en sammenhængende forståelse af mennesket som et på én gang psykisk og kropsligt selvregulerende væsen.

Vor eksistens, eller “væren i verden” ses som en kropslig væren-til. Vi træder frem for verden og hinanden som kropslige væsener. Verden og de andre bliver ligeledes til for os igennem vores kropslige orientering mod dem og sansning af dem. Kroppen er det centrale felt, som udgør bindeleddet for vores subjektive væren i den materielle verden.

Oplevelser, tanker, følelser og handlinger involverer altid, i en eller anden forstand, en kropslig forholdelsesmåde – en meningsfuld og intentionelt rettet psyko-motorisk konfiguration eller gestalt.

Vores historie af traumer, indre konflikter, blokeringer og forsvar manifesterer sig samtidigt med både psykiske og kropslige ytringer og symptomer. Sammenhængende med “karakterpanseret” er “muskelpanseret”.

Forstyrrelser i vores personlighed og følelsesliv ledsages, opretholdes og forstærkes af forstyrrelser i kropslige spændings-, holdnings- og bevægelsesmønstre. Tilsammen fjerner disse forstyrrelser os fra vores oprindelige eller sande selv, og gør os fremmede, ufølsomme og ude af kontakt med os selv og andre. Relationerne til ens nærmeste og tilpasningen til omgivelserne kan lide herunder.

I terapien frigøres og gennemarbejdes konfliktfyldte følelser, indstillinger og handlemåder sammen med deres forankring i sansninger, kropsholdninger og spændingsmønstre. Den terapeutiske tilgang er både verbal og kropslig således, at samtalen bruges som værktøj sammen med kropsorienterede og oplevelsesorienterede teknikker.

Terapiens mål er at genvinde kontakten med det oprindelige og ægte i os – vores “primære natur” eller “kærne”. At kunne genvinde muligheden for at kunne mærke, rumme og udtrykke vores følelser åbent, umiddelbart, spontant og direkte. Terapien er et arbejde frem mod integration og selvregulering, graciositet og energetisk livfuldhed.

Herigennem øges evnen til at håndtere livets krav og udfordringer og muligheden for at finde og bevare sit personlige fodfæste i sin selvforholdelse, i sine valg og i sine indstillinger og handlinger i forhold til omgivelserne.

Besøg psykolog Fróði Debes i København.