Psykolog Fróði Debes

Psykoterapi2019-06-14T08:18:36+00:00

Psykoterapi

Psykologer har igennem tiden anskuet den terapeutiske opgave ud fra forskellige filosofiske og teoretiske udgangspunkter. De har derudfra udformet forskellige terapeutiske metoder og teknikker. Helt centralt står dog kvaliteten af den kontakt og den alliance, som bør være til stede imellem klienten og terapeuten.

Et overordnet formål med psykoterapi er at få udfoldet og realiseret sit fulde menneskelige potentiale både intellektuelt, følelsesmæssigt og socialt. Det kan man arbejde på at opnå ved at få helhed og integration i sin personlighed og i sin historie bl.a. ved at blive sig bevidst, om forskellige mønstre i ens tanker, følelser og handlinger er formålstjenlige i forhold til ens egne dybere interesser og behov, og om de er veltilpassede til den virkelighed, man lever i. At kunne tænke klart og opnå entydige følelser om sig selv og det som omgiver én, gør et muligt at overkomme tvivl, forvirring, indre konflikt og smerte. Det kan handle om emner både i ens fortid, nutid og fremtid. Somme tider kan problemet være afgrænset og veldefineret som et enkelt symptom. Andre gange kan temaet være mere bredt og omfattende og relatere til større områder af ens liv og personlighed.

Min baggrund er et mangeårigt arbejde med kropsrelateret psykoterapi inden for en eksistentiel og humanistisk forståelsesramme. Teoretisk, metodisk og teknisk er arbejdsformen baseret på Bioenergetik (certificeret af IIBA) og Gestaltterapi med yderligere inspiration fra kognitiv terapi og emotionsfokuseret terapi samt hypnoterapi.

Kropsrelateret psykoterapi

Her er udgangspunktet er en sammenhængende forståelse af mennesket som et på én gang psykisk og kropsligt selvregulerende væsen. Vor eksistens, eller “væren i verden” ses som en kropslig væren-til. Vi træder frem for verden og hinanden som kropslige væsener. Verden og de andre bliver ligeledes til for os igennem vores kropslige orientering mod dem og sansning af dem. Kroppen er det centrale felt, som udgør bindeleddet for vores subjektive væren i den materielle verden. Oplevelser, tanker, følelser og handlinger involverer altid, i en eller anden forstand, en kropslig forholdelsesmåde, dvs. en meningsfuld og intentionelt rettet psyko-motorisk konfiguration eller gestalt.

Vores historie af traumer, indre konflikter, blokeringer og forsvar manifesterer sig samtidigt med både psykiske og kropslige ytringer og symptomer. Sammenhængende med “karakterpanseret” er “muskelpanseret”.

Forstyrrelser i vores personlighed og følelsesliv ledsages, opretholdes og forstærkes af forstyrrelser i kropslige spændings-, holdnings- og bevægelsesmønstre. Tilsammen fjerner disse forstyrrelser os fra vores oprindelige eller sande selv, vores kerne, og gør os fremmede, ufølsomme og ude af kontakt med os selv og andre. Relationerne til vores nærmeste og tilpasningen til vores omgivelser kan komme til at lide herunder.

I terapien frigøres og gennemarbejdes konfliktfyldte følelser, indstillinger og handlemåder sammen med deres udtryk i sansninger, kropsholdninger og spændingsmønstre. Den terapeutiske tilgang er både verbal og kropslig således, at samtalen bruges som værktøj sammen med kropsorienterede, oplevelsesorienterede og emotionsfokuserede teknikker.

Terapiens mål er at genvinde kontakten med det oprindelige og ægte i os – vores “primære natur” eller “kerne”. At kunne genvinde muligheden for at kunne mærke, rumme og udtrykke vores følelser åbent, umiddelbart, spontant og direkte. Terapien er et arbejde frem mod integration og selvregulering, graciositet og energetisk livfuldhed.

Herigennem øges evnen til at håndtere livets krav og udfordringer og muligheden for at finde og bevare sit personlige fodfæste i sin selvforholdelse, i sine valg og i sine indstillinger og handlinger i forhold til omgivelserne.

Gestaltterapi

Herer tilgangen oplevelsesorienteret, hvor personen opfattes som et selvregulerende organisk system. Der arbejdes med kokrete oplevelser, som forstærkes og bearbejdes igennem dramatiske udtryk, iscenesatte dialoger og rollespil.

Emotionsfokuseret terapi

Her arbejdes videre ud fra den gestaltterapeutiske tradition med udførlige modeller og skemata over følelsesforløb i den psykiske bearbejdningsproces.

Kognitiv terapi

Her arbejdes med identifikation og ændring af vanemæssige tankemønstre, som er uhensigtsmæssige og som f.eks. kan forstærke angst og depression.

Hypnoterapi

Her hjælpes man til en dyb kropslig afspænding, som kan bringe én i en ændret bevidsthedstilstand, hvor man lettere kan modtage og integrere positive budskaber for at nå personlige udviklingsmål, foretage konkrete ændringer i sin adfærd og gøre sig fri af uhensigtsmæssige vaner og generende symptomer.